Krąg biblijny

Krąg biblijny

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Św. Hieronim

Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie rozważa się Słowa Boga. To poznawanie dziejów historii; jak przemawiał i jak działał Bóg w historii zbawienia. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym.

Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia. To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie w naszym życiu jego Prawdy, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Wystarczy, że przyniesiesz księgę Pisma Świętego i serce otwarte na Boże Słowo.

Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie przez Swoje Słowo i przez pozostałych uczestników kręgu.

Spotykamy się w czwartki o godzinie 19.00. Opiekunem kręgu jest ks. Adam Janowiak.

Spowiedź Święta

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.
                                                                        (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.)

 

* W parafii Miłosierdzia Bożego jest możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w każdy dzień podczas Mszy świętej o godz. 7.00 oraz po południu o godz. 18.00.

* W każdą niedzielę na każdej Mszy świętej jest kapłan dyżurujący w konfesjonale.

* W każdy I Piątek miesiąca w kościele parafialnym jest spowiedź od godz. 16.30.

Zachęcamy do częstego korzystania z tego wielkiego Sakramentu Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia.

 

Ochrona danych osobowych - terminologia


Jeśli nie miałeś do tej pory styku z terminologią w zakresie ochrony danych osobowych, zapoznaj się proszę z umieszczonymi niżej pojęciami to ułatwi Ci zrozumienie tematu.

 

 • Dane osobowe - w rozumieniu RODO za dane osobowe uważa się wszystkie te dane, które przy zastosowaniu "rozsądnych" ( tzn.: uwzględniających takie czynniki jak: czas, koszt oraz technologię)  sposobów, mogą zostać użyte przez administratora danych do identyfikacji osoby fizycznej zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Oznacza to tyle, że dane, które wymagają od administratora użycia do identyfikacji osoby fizycznej drogich, kosztownych technologii lub wymagają zużycia bardzo dużych ilości czasu, nie są uznane za dane osobowe.

 

 • Administrator danych osobowych - zgodnie z definicją jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Może być nim, zarówno instytucja państwowa, samorządowa, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółka z osobowością prawną. Na administratorze ciąży zgodnie z prawem szereg praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 • Przetwarzanie danych osobowych - to zbiór wszystkich czynności podejmowanych przez administratora związanych z użyciem danych osobowych do realizacji celów przetwarzania danych.

 

 • Cel przetwarzania danych osobowych - cel przetwarzania odpowiada na pytanie: po co administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe? Zgodnie z RODO i zasadami ochrony danych osobowych cel nie może być przypadkowy. Cel musi posiadać tzw. podstawę prawną, czyli uzasadnienie w przepisach prawa krajowego, międzynarodowego, kanonicznego, wyznaniowego, które sankcjonuje określone działania. Ważne jest również to, że żeby cel przetwarzania mógł być uznany za dopuszczalny musi operować na danych pozyskanych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 • Anonimizacja danych osobowych - technika, dzięki której pozbawia się nieodwracalnie dane osobowe cech umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Dane osobowe po zanonimizowaniu posiadają jednak cechy umożliwiające do zastosowania np.: jako dane statystyczne, wskaźniki trendów.

 

 • Pseudonimizacja danych - jest to technika, polegająca na zmianie części danych w taki sposób, żeby część danych zastąpić danymi uniemożliwiający ustalenie tożsamości osoby fizycznej. Jednak inaczej niż w przypadku anonimizacji danych, dane oryginalne zapisuje się w połączeniu z danymi zastępczymi w innym odseparowanym i zabezpieczonym miejscu, dzięki czemu w przyszłości można będzie odtworzyć oryginalny zestaw danych osobowych.

 

 • Zasada "privacy by default" - ta zasada,  mówi, że  administrator danych osobowych nie może wymuszać na osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzania, zachowań ograniczających prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Musi zapewnić osobie fizycznej możliwość nieprzymuszonego podejmowania decyzji w sprawie powierzania, przetwarzania oraz wstrzymywania przetwarzania danych osobowych (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa).

 

 • Zasada "privacy by design" - ta zasada mówi, że projektując procesy przetwarzania danych osobowych, musi on kierować się tym, żeby przetwarzany był zawsze minimalny, niezbędny zestaw danych osobowych. Przykładowo, w procesie rekrutacji nowego pracownika na stanowisko kierowcy, nie wolno rekruterowi pytać o stan cywilny, przebyte choroby (pod warunkiem, że  nie wymagają tego przepisy prawa na danym stanowisku), czy poglądy polityczne, ponieważ nie jest to niezbędne do zatrudnienia pracownika na określone stanowisko. Zasada ta wiąże się także z projektowaniem tzw. retencji danych w odniesieniu do danych osobowych

 

 • Retencja danych (osobowych) - termin ten oznacza okres po jakim zaprzestaje się przetwarzania określonych danych i usuwa je trwale z systemów informatycznych, czy archiwów papierowych. Czas retencji danych może być określony w sposób opisowy np.: dane usuwa się po zaraz po zakończeniu procesu rekrutacji. Może być też wyrażony liczbami np.: 5 lat dla danych podatkowych, 50 lat dla danych kadrowych od momentu  zakończenia stosunku pracy itp. . Ma to też zastosowanie w przypadku prawa kanonicznego np.: do celów genealogicznych nie można udostępnić danych z ksiąg parafialnych, dla wpisów młodszych niż 100 lat.

 

 • Dane wrażliwe - taki rodzaj danych osobowych, których przetwarzanie dotyka szczególnie wrażliwych sfer życia osoby fizycznej. Przy czym zakłada się, że w określonych sytuacjach ich ujawnienie może mieć mocno niekorzystne skutki dla osoby, której dotyczą. Do katalogu danych wrażliwych zalicza się: płeć, informacje o stanie zdrowia lub przebytych chorobach, informacje o nałogach, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, wyznaniu, stanie cywilnym, przynależności do związków zawodowych, światopoglądzie. Przetwarzanie takich danych z zasady jest zabronione. Od tej zasady są jednak wyjątki, o których napiszemy w innym miejscu.

 

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - najprościej ujmując jest to jasne, świadome, konkretne oświadczenie woli osoby fizycznej w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dlatego też zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być sformułowana tak, żeby umożliwiać wyróżnienie wszystkich celów przetwarzania, na które wyrażamy zgodę. Musi również być jednoznaczna, tzn. potwierdzać, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych konkretnemu podmiotowi w konkretnym celu. Na podstawie treści zgody musimy być również świadomi, na co i komu wyrażamy zgodę. Zgoda taka musi być zebrana w sposób wykluczający ingerencję administratora w naszą decyzję o wyrażeniu zgody.  Zagadnienie to szeroko opisano w artykule: Zgoda jako podstawa legalnego przetwarzania danych osobowych.

 

 • Profilowanie - budowa modelu zachowania lub prognozowania zachowań  na podstawie analizy decyzji podejmowanych w przeszłości, danych i treści umieszczanych w różnych źródłach np.: forach, mediach społecznościowych, oceny niektórych czynników osobowych (fizycznych i psychicznych), lokalizacji oraz przemieszczania się, preferencji oraz zainteresowań. Odpowiednio zaawansowane profilowanie może doprowadzić do ujawnienia tożsamości osoby fizycznej, która podlega profilowaniu.

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - podejmowanie decyzji przez systemy komputerowe, bez udziału człowieka, na podstawie danych osobowych oraz danych zebranych w trakcie profilowania, zwykle w oparciu o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Może mieć ono negatywny skutek dla praw i wolności osoby fizycznej zwłaszcza jeśli takie przetwarzanie wywołuje skutki prawne.

Test

Sprawdzam działanie

RODO i ochrona dancyh osobowych

Ocena użytkowników:  / 0

Informacje ogólne

25 maja 2018 roku rozpoczęło w Polsce obowiązywanie rozporządzenie Uni Europejskiej w zakresie zasad ochrony danych osobowych zwane w skrócie RODO lub z angielskiego GDPR(ang. General Data Protection Regulation). Rozporządzenie to wnosi szereg zmian do Polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, które mają na celu wzmocnienie tej ochrony w stosunku do osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że polskie przepisy w dziedzinie ochrony danych osobowych przestają obowiązywać, a jedynie, że niektóre z nich zostały dostosowane w celu zapewnienia jednolitego rozumienia i działania.  Poniżej postaramy się wyjaśnić wszystko co powinieneś wiedzieć lub może być dla Ciebie interesujące, wraz z praktycznym komentarzem.

Wyjaśnienia wszystkich stosowanych terminów znajdziesz w rozdziale dotyczącym terminologii, umieszczonym tutaj. Możesz też skorzystać z bezpośrednich odnośników umieszczonych w tekście.

 

Prawa osoby fizycznej, w zakresie ochrony danych osobowych, wg. RODO:

 

 • Prawo do informacji (dostępu do danych osobowych) - najprościej wytłumaczyć to prawo tak, że każdy administrator danych osobowych, któremu powierzyłeś swoje dane,  jest zobowiązany do udzielenia Ci informacji jakie informacje o tobie posiada, do jakich celów z nich korzysta, jak długo będzie je przetwarzał i komu je przekazuje/przekazał. Jeśli nie uzyskujesz od administratora danych osobowych, żadnych informacji na pytanie. które zadałeś w formie pisemnej (najlepiej papierowej, ewentualnie elektronicznej) w jakimś rozsądnym czasie np.: 20-30 dni roboczych, to masz prawo poskarżyć się na takiego administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO).

 

 • Prawo do sprostowania (poprawienia danych osobowych) - to prawo daje ci możliwość sprostowania danych przechowywanych przez administratora danych osobowych, jeśli uważasz, że są nieprawdziwe, bądź nieaktualne.

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo to pozwala na czasowe ograniczenie przetwarzania danych (całości lub części danych) powierzonych administratorowi np.: na czas ustalenia czy zostały one pozyskane przez niego legalnie, lub czy nie istnieją powody do zaprzestania ich przetwarzania lub istnieją okoliczności, które niezależnie od naszej woli mogą zezwalać an dalsze ich przetwarzanie np.: w przypadku postępowania wyjaśniającego lub windykacyjnego.

 

 • Prawo do sprzeciwu - sprzeciw na przetwarzanie danych jest bardzo silnym działaniem. Po złożeniu sprzeciwu administrator danych osobowych powinien bezzwłocznie zaprzestać przetwarzania danych, co do których zgłoszono sprzeciw, chyba, że spełniają jedne lub kilka warunków opisanych dalej. Warunki powodują, że prawo sprzeciwu  nie będzie skuteczne.

 

 • Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych osobowych) - to jedno z najbardziej kontrowersyjnych praw, ponieważ w potocznym rozumieniu pozwala ono żądać od administratora danych usunięcia wszystkich danych osobowych osoby fizycznej, która się zwróci z taką prośbą - jednak nic bardziej mylnego! Wystarczy, że administrator pozyskał dane legalnie i spełniony jest jeden z kilku warunków wykluczających i może on odmówić Ci zgodnie z prawem realizacji prawa do bycia zapomnianym.

 

 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu - to prawo daje Ci możliwość zablokowania przetwarzania twoich danych przez zautomatyzowane systemy, które na podstawie danych osobowych oraz analizy tego co robisz w Internecie (np.: jakie produkty kupujesz,  z jakich stron korzystasz) dokonują wyciągania dodatkowych wniosków (pośrednio) i podejmują decyzje być może w ważnych dla Ciebie sprawach. W najprostszej postaci systemy takie proponują Ci np.: produkty które chcesz kupić w promocyjnych cenach, albo ustalają twoją zdolność kredytową. W przypadkach bardziej złożonych na podstawie twoich zachowań budują model psychologiczny i przewidują zachowania w konkretnym przypadku co może np.: wykorzystywać twoje słabe strony, do nakłonienia Cię do niekorzystnych zachowań p przykładowo do rejestracji w portalu hazardowym. To prawo nie będzie jednak skuteczne, jeśli starasz się np.: o pracę wymagającą sprawdzenia stanu psychofizycznego np.: stanowisko pilota, czy kontrolera ruchu,  pracowników medycznych czy innych zawodów, w których prawo do bezpieczeństwa twoich klientów, współpracowników, pacjentów itp. jest ważniejsze niż twoje prawo do ochrony danych osobowych.

 

 • Prawo do przenoszenia danych - w przypadku tego prawa przysługuje Ci możliwość przeniesienia całości bądź części danych osobowych do innego administratora. Powinno to się odbyć w postaci uzgodnionego sposobu wymiany elektronicznej. Więcej na temat tego prawa warto poczytać w artykule "Prawo do przenoszenia danych osobowych".

 

Warunki, dzięki którym administrator danych osobowych może odmówić Ci skorzystania z przysługujących CI praw w zakresie ochrony danych osobowych.

 W określonych sytuacjach administrator danych osobowych może  odrzucić lub zrealizowana częściowo twoje prawa.

Dzieje się tak, jeżeli dane pozyskał legalnie i spełniony jest jeden z poniższych powodów:

 • są one niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi lub informacji - np.: ochrony dobrego imienia, czy zabezpieczenia praw autorskich.
 • administrator danych osobowych wykaże uzasadnioną podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych -
 • istnieje ważniejszy niż twoje prawo do ochrony danych osobowych interes publiczny/społeczny - np. wiedza o przebytych chorobach, jest niezbędna w przypadku rekrutacji na niektóre stanowiska, żeby zabezpieczyć nadrzędne prawo do ochrony dla ludzi, z którymi będziesz pracował.
 • są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przykładowo dopóki nie spłacisz kredytu w banku, ma on prawo przetwarzać twoje dane do momentu zakończenia spłat. Nie uwolnisz się więc od spłaty kredytu poprzez wystąpienie z wnioskiem o bycie zapomnianym. Innym przykładem jest hejt w Internecie - jeśli hejtujesz kogoś na forach to proszenie administratora o usunięcie twojego konta i komentarzy nie przyniesie efektu, ponieważ zostaną one zabezpieczone do celów dowodowych.
 • są wykorzystywane do celów statystycznych, archiwalnych w interesie publicznym lub do celów badań naukowych, historycznych.

 

Podsumowanie.

Drogi Gościu,  w przedstawionych materiałach na temat RODO zawarliśmy kompendium wiedzy, potrzebnej do zrozumienia naszego podejścia do ochrony Twoich danych osobowych, umieszczonego w artykule "Polityka prywatności". Teraz powinieneś rozumieć sens przedstawionych tam materiałów.

Gdybyś miał pytania, uwagi oraz sugestie do przeczytanych materiałów napisz do nas na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Będziemy wdzięczni!

A jeśli Twoja ciekawość nie została zaspokojona,  zachęcamy do poszukania w Internecie, prasie, mediach innych materiałów. Jest ich naprawdę sporo.

Copyright