Bierzmowanie

Piotr i Jan przyszli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Dz 8, 15-16

1. Zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Katechetycznego do bierzmowania przystępują uczniowie klasy ósmej po wcześniejszym przygotowaniu. Przygotowanie to obejmuje dwa okresy:

  • bliższy - w klasie siódmej, kiedy to uczniowie uczestniczą regularnie w życiu religijnym parafii i raz w miesiącu spotykają się na Mszy św. wieczornej i konferencji
  • bezpośredni – w klasie ósmej, kiedy kandydaci uczestniczą w dwóch katechezach w miesiącu po wieczornej Mszy św. (dzień spotkań określamy w ogłoszeniach parafialnych)

2. Przybliżony termin bierzmowania to okres wielkiego postu.

3. Jeśli kandydat do bierzmowania zaniedbał przygotowanie w wyznaczonym dla niego roku katechizacji – przygotowuje się do bierzmowania indywidualnie prowadzony przez duszpasterza i przyjmuje Bierzmowanie w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w wyznaczonym przez duszpasterza terminie.

Namaszczenie chorych

Do Jerozolimy schodziło się także wielu ludzi z sąsiednich miejscowości. Przynosili oni chorych i tych, których dręczyły duchy nieczyste. I wszyscy odzyskiwali zdrowie. Dz 5, 16 

1. Obłożnie chorych, wcześniej zgłoszonych zaopatrujemy regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych oraz w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

2. W niebezpieczeństwie śmierci zaopatrujemy chorych o każdej porze. Najlepiej jeśli nagle wzywający do chorego zapewnią transport kapłanowi wyruszającemu z wizytą.

3. Na kapłana niosącego Najświętszy Sakrament oczekuje w progu domu osoba witająca z zapaloną świecą.

4. Stół, na którym kapłan złoży Najświętszy Sakrament nakrywamy białym obrusem, kładziemy krzyż, dwie zapalone świece.

4. Domownicy w czasie spowiedzi chorego opuszczają jego pomieszczenie, a w czasie Komunii świętej i Namaszczenia towarzyszą mu w obrzędach.

5. Jeśli stan zdrowia chorego nie poprawia się, ani się nie pogarsza - kolejny raz można przyjąć Namaszczenie po 6 miesiącach.

6. Nadto zaopatrujemy chorych podczas dnia chorego w ciągu roku, organizowanym w kościele parafialnym.  

 

Spowiedź Święta

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.
                                                                        (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.)

 

  • W parafii Miłosierdzia Bożego jest możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w każdy dzień przed Mszą świętą poranna i wieczorną.
  • Spowiedź w naszym kościele jest tylko przed Mszami świętymi, do ostatniego penitenta.
  • W każdą niedzielę przed Mszą świętą jest kapłan dyżurujący konfesjonale.
  • W każdy I Piątek miesiąca w kościele parafialnym spowiedź odbywa się od godz. 16.30.

Zachęcamy do częstego korzystania z tego wielkiego Sakramentu Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia.

Krąg biblijny

Krąg biblijny

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Św. Hieronim

Krąg Biblijny to grupa osób czytających Pismo Święte. To miejsce, gdzie rozważa się Słowa Boga. To poznawanie dziejów historii; jak przemawiał i jak działał Bóg w historii zbawienia. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek, gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym.

Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia. To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie w naszym życiu jego Prawdy, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Nie musisz być znawcą Pisma Świętego, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Wystarczy, że przyniesiesz księgę Pisma Świętego i serce otwarte na Boże Słowo.

Przyjdź i posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie przez Swoje Słowo i przez pozostałych uczestników kręgu.

Spotykamy się w czwartki o godzinie 19.00. Opiekunem kręgu jest ks. Adam Janowiak.

Wspólnota "EFFATHA"WSPÓLNOTA "EFFATHA"„Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę.
On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka,
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się!
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały
i mógł prawidłowo mówić”. (Mk 7,32-35)

 

WSPÓLNOTA „EFFATHA” jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Naszym głównym celem jest ewangelizacja, do której powołany jest każdy z nas, dlatego podejmujemy posługę modlitwą uwielbienia w kościele Miłosierdzia Bożego w Chełmku. Jesteśmy organizatorami Wieczorów uwielbienia w każdy III czwartek miesiąca: „W Blasku Bożego miłosierdzia”.

„EFFATHA” została powołana i zawiązana z inicjatywy ks. Jana Bierowca w niedzielę 20 września 2020 roku. W tym dniu zaprosiliśmy chętnych parafian do udziału we wspólnocie dorosłych identyfikujących się z Ruchem Światło-Życie, Kursem Alpha oraz tych wszystkich, którym zależy na dalszym rozwoju duchowym, mają potrzebę modlitwy wspólnotowej, pragną nadać życiu głębszy sens i osiągnąć chrześcijańską dojrzałość.

Nasza formacja polega na słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie, wspólnotowym śpiewie oraz życiu sakramentalnym.

Zgodnie z wezwaniem, jakie niesie ze sobą imię naszej wspólnoty, stara się ona być otwartą na każdego bez względu na wiek, doświadczenia oraz jego miejsce na drodze wiary. Stali członkowie naszej wspólnoty to osoby w wieku od 30+ do 60+ lat. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia poszczególni członkowie wspólnoty stwierdzają, że jest ona dla nich miejscem szczególnego uwielbienia Pana, miejscem uzdrowienia wewnętrznego, spotkania z Bogiem, odnajdywania Boga i przemiany na lepsze, oparciem i ostoją dającą poczucie bezpieczeństwa. W tej wspólnocie następuje umacnianie wiary oraz dojrzewanie i duchowe wzrastanie.

Spotykamy się w Domu parafialnym w każdy czwartek o godz. 19.00.

Opiekę duszpasterską nad naszą wspólnotą sprawuje: ks. Piotr Fąfrowicz.

Copyright